Miljöpolicy 

Teknik Isolering skall verka för att reducera miljöeffekterna genom att:

 • Vi skall hushålla med energi och naturresurser.
 • Ta hänsyn till människor och natur.
 • Källsortera egna sopor på byggarbetsplatsen, lager och kontor.
 • Prioritera leverantörer och underentreprenörer som är miljömedvetna.
 • Följa och tillämpa rådande miljölagstiftning, råd och rekommendationer. Detta skall vara ett lägsta krav.
 • I möjliga mån välja produkter med låg eller ingen hälso- och miljöpåverkan.
 • Om möjligt undvika ämnen som finns på  Kemikalieinspektionens OBS-lista.
 • Sträva efter att reducera ljud- och bullernivån, både inom och utom vår byggnad.
 • Prioritera produkter med retur- eller återvinningsbara förpackningar.

 

Rutiner för hantering av restprodukter skall upprättas.

 

Kvalitetspolicy

Teknik Isolering skall ha som målsättning att inte bara tillgodose utan att överträffa våra kunders förväntningar. 

 Vår kvalitetspolicy är att:

 • Uppfylla kundens krav, önskemål och förväntningar.
 • Ständigt utveckla vår kompetens.
 • Vår kvalitetsnivå skall tillhöra det bästa inom branschen.
 • Kvalite ska vara varje medarbetares angelägenhet.
 • Vi skall arbeta efter 0-felsprincipen och vårt mål är 100% nöjda kunder. 

 Om vi inte tar hand om våra kunder, gör någon annan det. 

 

Arbetsskyddspolicy 

Teknik Isolering skall med följande minska olyckor och arbetsskador:

 • Kontrollera maskiner och verktyg innan vi använder dessa.
 •  Personlig skyddsutrustning* skall användas. 
 • Hjälpmedel skall i möjligaste mån användas. 
 • Informera nyanställda om vår policy.
 • Personalen skall vara delaktig och känna ansvarstagande i verksamheten
 • Vid arbete på höga höjder skall ställningar användas före stegar.
 • Rutiner för ovanstående skall upprättas. 
 • Personlig skyddsutrustning är hörselskydd, skyddshjälmar, ögonskydd, andningsskydd, skyddsskor och säkerhetsbälte med lina. Även klädsel till skydd mot farliga ämnen t ex vid klottersanering. 

 

Trafiksäkerhetspolicy

Gäller alla som representerar företaget och som framför företagets bilar.

 • Alltid hålla gällande hastighetsbegränsningar och andra trafikregler
 • Alltid använda säkerhetsbälte
 • Alltid köra pigga, utvilade, nyktra och drogfria
 • Ha den behörighet som krävs för olika fordonstyper som framförs
 • Lasta och säkra lasten enligt bestämmelse
 • Utföra daglig tillsyn av fordonet
 • Rapportera alla olyckor och tillbud
 • Uppträda som en förebild för andra i trafiken
 • Omedelbart rapportera eventuella förändringar i körkortstatus
 • Alltid se till att bilen är i trafiksäkert skick
 • Bilen skall vara ren ut och invändigt (En kund skall kunna åka med i fordonet) 

 

POLICY
Behandling av personuppgifter – kunder

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgift er i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Förnamn och efternamn
 • Företag
 • E-postadress
 • Telefonnummerochadresstillarbete
 • Titel

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I samband med offertförande och orderläggning.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras
på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har en policy för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Rensning av personuppgifter sker då vi får information om att någon kontaktperson slutar på kundföretaget. Alla kunder kan få information om vilka personuppgifter Nordisk Rörmärkning har registrerat om dem.

Ansvar

Teknik Isolering i Stockholm AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Bilder

Inga bilder på våra kunder finns på företaget. Bilder publiceras bara efter skriftligt samtycke med personen.

Tillgång, rättelse och radering till/av dina personuppgifter

Du har rätt att, utan kostnad, en gång per år få ut ett registerutdrag för att få tillgång till vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Vidare har du rätt att begära rättelse om någon uppgift är felaktig. Under vissa omständigheter kan du få personuppgifter raderade, till exempel om du inte givit samtycke eller återkallat ditt samtycke.

Dataintrång

Vid stöld, dataintrång och/eller inbrott i datakänsliga utrymmen meddelas Dataskyddsinspektionen.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, vill få ut registerutdrag, återkalla samtycke, motsätta dig behandling för direkt- marknadsföringsändamål m.m. är du välkommen att kontakta oss.